Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Category

Học Bổng

Chương trình học bổng SCG Sharing the Dream

Chương trình học bổng SCG Sharing the Dream ra đời là cam kết của tập đoàn SCG nhằm hỗ trợ giáo dục cho các bạn sinh viên Việt Nam. Năm nay, chương trình SCG Sharing the Dream tiếp tục hỗ trợ học phí cho sinh viên năm nhất, cùng các chương…