Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

kỹ năng sống

Kỹ năng sống là gì?

Hiện nay chưa có một khái niệm nào thống nhất trên toàn thế giới về Kỹ Năng Sống. Kỹ Năng Sống được tiếp cận theo nhiều quan điểm khác nhau, và điều này cũng ảnh hưởng đến cách phân loại các Kỹ Năng Sống.